Artikel News

Hukum Zakat adalah wajib. Setiap orang Islam yang memiliki harta melebihi nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati) wajib menunaikan zakat, seperti halnya sholat."Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu di beri rahmat" (QS. an-Nur :56).

Selain zakat, Allah juga sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menunaikan infaq dan shadaqoh meski hukumnya sunnah. Allah menjanjikan balasan berkali lipat bagi orang yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah.